logo_img Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги gerb_img
««ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИ»»
Илмий-методик журнал

МАҚОЛАЛАР: 2003-2006

ЖУРНАЛНИНГ 2006 ЙИЛГИ СОНЛАРИДА ЧОП ЭТИЛГАН МАК`ОЛАЛАР РУ`ЙХАТИ

Муаммолар... Вазифалар... Ечимлар...

Хадича МУХ`ИДДИНОВА. У`збек тили ук`ув дастурларида грамматик мавзуларнинг берилиши х`ак`ида 5-сон, 3-б

Малика РУСТАМОВА Бадиии ижодга янгича муносабат 1-сон, 5-б

Раъно ТОЛИПОВА Она тили таълими муаммолари хусусида 3-сон, 4-б

Олим ТОШБОЕВ Журналист мутахассислиги х`ак`ида 1-сон, 3-б

Методика

Барно АБДУРАХ`МОНОВА. «К`утадгу билиг» достонини ФСМУ технологияси асосида у`рганиш 4-сон, 11-б

Озода ДУ`СТМУРОДОВА. Она тили таълимининг янги технологиясида таълим мак`сади 1-сон, 8-б

УлугбекДОЛИМОВ. Ифодали ук`иш методининг асосчиси 2-сон, 22-б

Умида ИБРАГИМОВА. Талабалар нутк`ини устиришда рефератлардан фоидаланиш 2 сон, 19-б

Ниауфар ЙУ`ЛДОШЕВА. 5-синфда «Йигик` гап» мавзуси устида ишлашда индуктив усулни к`уллаш 2-сон, 4-б

Бекмурод ЙУ`ЛДОШЕВ, Дилноза ЙУ`ЛДОШЕВА. Она тили дарсларида к`уш номларини урганиш усуллари 3-сон, 19-б

Турсуной ЙУ`ЛДОШЕВА. У`к`увчиларда ижодии фаолиятни шакллантириш 3-сон, 22-б

Муборак МИРЗАРАХ`ИМОВА. 7-синфда Абдулла К`ах`х`орнинг «У`гри» х`икоясини урганиш 2-сон, 9-б

Наргиза МИРХ`АБИБОВА. «У`симлик отлари» мавзуси буиича дарсда интерфаол усулларни к`уллаш 1-сон, 15-б

Феруза НИГМАТОВА. Адабиет фанини ук`итишда интернет тармогидан фоидаланиш 4-сон, 9-б

Мах`буба СОБИРОВА. Она тили дарсларида компъютердан фоидаланишнинг аирим усуллари 4-сон, 7-б

Ирисали ТОШАЛИЕВ, Юлдуз МАХ`АМЕДОВА. Мактабда паронимлар устида ишлашга доир баъзи мулох`азалар 4-сон, 13-б

Мук`аддам ТОШТУРДИЕВА. 5-синф ук`увчиларига тасвирии ифодалаш воситаларини у`ргатиш тажрибасидан 3-сон, 14-б

Икром ХОЛМУРОДОВ Она тили фани буиича ук`увчиларда мустак`ил ишлаш куникмасини шакллантириш 2-сон, 6-б

М. ШАМСИЕВА. Она тили таълими жараенида ешлар онгига миллии истик`лол гоясини сингдириш 5-сон, 84-б

Умуммиллий дастур - амалда

Мух`аббат АБДУРАИМОВА ДТС ва ук`ув дастурлари синовдан утказилмок`ца 5-сон, 14-б

Инглиз тилидан такомиллаштирилган ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 39-б

Немис тилидан такомиллаштирилган ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 56-б

Онатилидан такомилчаштирилган ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 17-б

Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг узбек (давлат) тили буиича ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 23-б

Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг 2-синфи учун у`збек (давлат) тили буиича ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 29-б

Француз тилидан такомиллаштирилган ДТС ва ук`ув дастури 5-сон, 72-б

«Йилнинг энг яхши фан у`к`итувчиси» ку`рик-танлови

У`гилои МАВЛОНОВА. Ижод баирами. 4-сон, 4-б

Тилшунослик

Дилшодхужа АЙТБОЕВ. У`рин-жои билдирган перифразаларда мотивлашув. 4-сон, 19-б

Муниса БОЗОРОВА. Ижобии истак бирликлари таркибида жуфт су`зларнинг к`у`лланишига доир. 1-сон, 42-б

Хужамурод ЖАББОРОВ. Дех`к`ончилик лексик системасида парадигматик муносабатлар. 2-сон, 29-б

Феруза КАРИМОВА. Диалогларда прагматиканинг роли. 3-сон, 27-б

Шавкат МАХ`МАДИЕВ. Стилистик формулаларга хосланган ухшатишлар х`ак`ида. 4-сон, 29-б

Равшанхужа РАСУЛОВ. Образли жараенни ифодаловчи феълларнинг маъно хусусиятлари. 4-сон, 26-б

Одина ТУ`ХТАСИНОВА. Окказионализмларнинг нутк`ии вазифаси. 4-сон, 22-б

Эргаш УМАРОВ. Миртемир шеъриятида шевагаоидсузлар. 3-сон, ЗЗ-б

Равшан ХУДОИБЕРГАНОВ. У`збек исмларида вариантдорлик куринишлари. 2-сон, 27-б

Рашид ШУКУРОВ. Су`знинг узак вариантларида юз берадиган фонетик у`згаришлар. 4-сон, 32-б

Олима У`РИНОВА. Чорвачилик (к`орамолчилик) атамаларининг партонимик муносабатигадоир. 1-сон, 45-б

Фарида Х`УСАИНОВА. Нутк`к`а тантанавор рух`багишловчи грамматик воситаларнинг урни ва роли. 3-сон, 29-б

К`иесий тилшунослик

Зилола ХУДОЙБЕРГАНОВА. У`збек ва турк тилларида тулдирувчинингтадк`ик` этилиши масаласига доир. 4-сон, 26-б

Адабиётшунослик

Икромжон АБДУЛЛАЕВ. Олмониячик олим С. Клаинмихелнинг «Ах`мад Пошо ва Алишер Навоии» илмии тадк`ик`отида адабий таъсир масалалари. 1-сон, 47-б

Кемал АЛЙИЛМАЗ. Абдулла Орипов шеъриятида ухшатиш санъати. 2-сон, 42-б

Нодира АФОК`ОВА. «Менинг езганларим хуни жигардандир». 2-сон, 36-6

Гулчех`ра ИМОМОВА. Фалсафии талк`ин - бадиии синтез самараси 1-сон, 51-б

Дилафруз ЙУЛДОШЕВА. Топишмок`дарда к`улланилган зоонимли тасвирий воситалар х`ак`ида. 4-сон, 58-б

Лаълихон МУХ`АММАДЖОНОВА. Анбар Отин ижодида ижтимоии адолат, шахс эрки ва феминизм г`оялари. 3-сон, 37-б

Исроил ПУ`ЛАТОВ. Завк`ии асарларида учрайдиган четдан кирган сузлар. 4-сон, 47-б

Насиба УМАРОВА. К`алб куичиси 4-сон, 55-б

Абдух`амид ХОЛМУРОДОВ. К`исса жанри ва х`озирги узбек к`иссачилиги. 3-сон, 46-б

Гулбах`ор ЮСУПОВА. Адабиетда Амир Темур образини яратиш тамойиллари. 4-сон, 43-6

Марх`або К`У`ЧК`ОРОВА. Рух`иятга мутаносиблик. 2-сон, 39-б

Дилдора Х`ОШИМОВА. Зах`ириддин Мух`аммад Бобур афсона ва ривоятлар. 4-сон, 50-б

Абитуриентга ердам

Абдусалом АБДУК`ОДИРОВ. «Мух`аббатнома»даги номалар мазмуни бир хилми? 3-сон, 61-б

Тозагул МАТЕК`УБОВА. Ижодкор излаган имконият. 4-сон, 86-б

Фурк`ат МУСУРМОНК`УЛОВ, Алижон АСАЛЛАЕВ. Бобур шеъриятида лаф ва нашр санъати. 1-сон, 38-б

Машх`ура РАХ`МОНОВА. Манок`иб-х`олот адабии жанр сифатида. 3-сон, 69-б

Гулбах`ор САИДГ`АНИЕВА. Шеърий бандлар нафосати. 2-сон, 67-б

Мавлонберди СУЮНОВ. Х`офиз ва Навоии Фонии шеъриятида ринд тимсоли талк`ини 2-сон, 63-6

Мах`фуза УСМОНОВА. Алишер Навоиининг «Хазоиин ул-маонии» асарида лола морфемали сузлар 1-сон,19-б

Зулхумор ХОЛМАНОВА. «Бобурнома»даги миллии мулозамат куринишларини ифодаловчи юкун лексемаси х`ак`ида 1-сон 21-б

Зилола ЭШОНОВА. «Лисон ут-таир» достони таркибидаги муножотлар бадиияти. 1 сон, 24-б

Наргиза ЭРКАБОЕВА. Навоии муножотларида к`азою к`адар муаммоси. 4-сон, 77-б

Сирдарехон У`ТАНОВА. «Либоснома' ехуд 10 турли либос ва 4 хил ранг. 4-сон, 82-б

Шавкат Х`АЙИТОВ. Бир мактуб сабок`лари. 1 сон, 31-б

Шавкат Х`АЙИТОВ. Бир маснавии тарихи. 3-сон, 65-б

Нук`таи назар

Эргаш К`ИЛИЧЕВ, Баирамали К`ИЛИЧЕВ. Езма ишлардаги хатоларни аник`лаш ва уларнингтаснифих`ак`ида 4-сон, 16-б

Маънавий к`адриятларимиз

Б. ОК`БУ`ТАЕВ. Мутасаввуф шоир 1-сон, 70-6

Мук`аддасхон САИДАКБАРОВА. «К`утадгу билиг»да исломий образ ва образлилик талк`ини. 4-сон, 61-5

Адабий так`вим

Х`амидулла БОЛТАБОЕВ. Фитратнинг гил сабок`лари. 4-сон, 65-5

Боибута ДУ`СТК`ОРАЕВ. Истеъдодли адиба. 3-сон, 54-б

Замира ИБРОХ`ИМОВА. Бола к`алби билимдони. 2-сон, 56-б

Умарали НОРМАТОВ. Самимият изх`ори. 1 -сон 55-б

Ек`уб САИДОВ. Фитратнинг «Тилимиз» мак`оласи хусусида. 4-сон 74-б

Саидмурод ХУ`ЖАЕВ. Адиб нияти ва х`ает хак`ик`ати. 1-сон, 65-б

Шах`ноза ЭРГАШЕВА. Саида Зуннунова шеърларида мух`аббат мавзуси. 2-сон, 53-6

Иброх`им Г`АФУРОВ. Аел назокати. 2-сон, 48-б

Таржимашунослик

Нигора У`РМОНОВА. «Темур тузуклари» таржималари х`ак`ида. 4-сон, 92-б

Мумтоз адабий асарлар лугати

Бок`ижон ТУ`ХЛИЕВ. К`адимги туркий тил лугати. 1-сон, 75-б

Давлат тилини у`ргатиш масалалари

Мук`аддас АХ`МЕДОВА. У`збек тилини ук`итишда компъютердан фоидаланиш. 2-сон, 73-б

Илх`ом КАЗАКОВ. К`орак`алпок` гурух`ларида отлардаги суз ясалиши муаммосини ургатиш тажрибасидан. 2-сон, 82-б

Самад САФАРОВ. Давлат тилини к`иесии урганиш тажрибасидан. 2-сон, 75-б

Малик ХУ`ЖАЕВ. У`збек тилини хорижликларга интенсив у`ргатиш. 2-сон, 77-б

Гулора ЮСУПОВА. Олий таълимда давлат тилини ук`итиш муаммолари. 1-сон, 78-б

Чет тилини у`ргатиш масалалари

Малик АБДУСАМАТОВ. Форс тили ургатишда мак`олларнинг ах`амияти. 1-сон, 81-б

Амалий фойдаланиш учун

Гулжамила АЪЗАМХУЖАЕВА. Бу бустон сах`нида гул ку`п, чаман ку`п. 1-сон, 84-б

Мирзаах`мад ОЛИМОВ. «Жах`он адабиети тарихи» фани бу`йича тест топширик`лари. 2-сон, 85-б

Су`раган экансиз

Зулфия МАМАРАЖАБОВА. Вазн билдирувчи сифатларнинг коннотатив маънолари. 3-сон, 73-б

Машариф САФАРОВ. Сузлар к`атидаги маънолар. 5-сон, 94-б

Абдусамад ТУ`ЙЧИЕВ. Аск`ад Мухторнинг «Бухоронинг жинкучалари» асарида тарихии х`ак`ик`ат ва бадиий талк`ин. 3-сон, 79-6

Фанимиз фидойилари

Мамлакат ЖУ`РАБОЕВА, Х`авохон К`АХ`Х`ОРОВА. «Устоз» каломининг аини тимсоли. 3-сон, 90-б

Амир Темур таваллудининг 670 йиллигига

Мах`фуза К`ОРАХУ`ЖАЕВА. Бадиии адабиетларда Амир Темур ва темуриилар образи талк`ини. 3-сон, 8-б

2006 йил - Х`омийлар ва шифокорлар йили

Донолар саломатлик х`акида. 5-сон, 93-б

Эътибор ЗАЙНАБИДДИНОВА. Х`омиилик ва саховат х`ак`ида. 4-сон, 90-б

Зулхумор ХОЛМАНОВА. «Бобурнома»даги тиббий атамалар. 3-сон, 84-6

Мах`буба Х`У`ЖАЕВА. Ку`з - саломатлик кузгуси. 2-сон, 70-б

Этимология

Толиб ЭНАЗАРОВ. Самарк`анд топонимининг этимологик тах`лили. 2-сон, 90-6.

Су`з мулкига саёх`ат

Умаржон ЗАКБАРОВ. Оли або бирикмасини тушунасизми? 2-сон, 95-б.

Юлдуз НЕЪМАТОВА. Наманган вилоятининг ту`п таркибли ойконимлари хусусида. 2-сон, 93-б.

Носиржон УЛУК`ОВ. Эрадин. Бег`амарик`. 2-сон, 94-б.

2-сентябръ - билимлар куни

Назира Г`УЛОМОВА, Холбиби К`УРБОНОВА. Мурувват ва саховат - олий к`адрият. 5-сон, 8-б.

Хабар ва лавх`алар

Ф.ТУРНИЁЗОВ. Тилшуносларнинг хачк`аро анжумани. 3-сон, 95-б

ЖУРНАЛНИНГ 2005 ЙИЛГИ СОНЛАРИДА ЧОП ЭТИЛГАН МАК`ОЛАЛАР РУ`ЙХАТИ

Муаммолар... Вазифалар... Ечимлар...

Мух`аббат АБДУРАИМОВА. Анжуман одимлари. 3-сон, З-б.

К`у`йсин ТУ`ХТАЕВА. Миллий дастур талаблари асосида чет тилини у`к`итиш методикасини такомиллаштириш. 2-сон, 16-б.

Оммавий ахборот воситалари муаммолари

Юлдуз ОРТИК`ОВА. Жонли эфирдаги нутк` муаммолари. 3-сон, 6-б.

Олим ТОШБОЕВ. Мукаммаллик йу`лида. 3-сон, 8-б.

Методика

Раъно ЙУ`ЛЧИБОЕВА. 7-синфда «Бог`ловчилар» мавзуси бу`йича мустах`камлаш дарси. 1 -сон, 5-б.

Барно МИРКАМОЛОВА. Адабиёт дарсларида мулвтимедиа воситаларидан фойдаланиш. 2-сон, 19-б.

У`г`илой МИСИРОВА. Касб-х`унар коллежларида у`збек тилини у`к`итиш. 3-сон, 23-б.

Наргиза МУСУЛМОНОВА. Она тилини табак`алаштириб у`к`итишда мураккаб машк`лар. 5-сон, 4-б.

Зокир РАХ`ИМОВ. Жадид насрининг тарак`к`иёт хусусиятлари. 2-сон, 27-б.

Акбарали САБИРДИНОВ. Умумтаълим мактабларида Ойбек шеърларини у`рганиш. 1-сон, 21-б.

Мак`суда САРИБОЕВА, Умаржон ЗАКБАРОВ. Умумтаълим мактабларининг 9-синфида «Х`айрат ул-аброр» асарини у`рганиш. 5-сон, 9-б.

Ёк`уб САИДОВ. Чу`лпон драмасининг тили хусусида. 5-сон, 14-б.

К`ах`рамон ТУ`ХСАНОВ. Сайфи Саройи х`аёти ва ижодини у`рганишда ку`ргазмалилик. 1 -сон, 1 1 -б.

Мах`фуза ТУ`ЙЧИЕВА. Адабиёт дарсликларидаги савол ва топширик`лар х`ак`ида. 3-сон, 17-б.

Исроил ТОШЕВ. Нуткда юклама воситасида бог`ланган к`у`шма гаплардан фойдаланишни у`ргатиш тажрибасидан. 5-сон, 6-б.

Бах`ром УМАРОВ. Алишер Навоий к`итъаларининг талк`ини. 1 -сон, 16-б.

Зулфия УСМОНОВА. Адабиёт у`к`итишда ахборот технологияларидан фойдаланиш имкониятлари. 3-сон, 20-б.

Холида ФОЗИЛОВА. У`к`увчиларга Завк`ий ижодини замонавий технология асосида у`ргатиш. 5-сон, 18-б.

Нигора ХУ`ЖАЕВА. 6-синфда «Х`айвонот отлари» мавзуси бу`йича у`йин-топширик`лардан фойдаланиш. 3-сон, 11-б.

Рихси ХУДОЁРОВА. Она тили дарсларида у`йинлардан фойдаланиш. 3-сон,13-б.

Фарида ЭГАМБЕРДИЕВА. Чу`лпон ижодини янги педагогик технология асосида у`рганиш, 3-сои, 14-б.

Сох`ибахон Ку`ЛДОШЕВА. Абдулла К`одирий ижодига оид мусобак`а-дарс. 2-сон, 25-б.

Абдуг`опир К`ОСИМОВ. «Бегона»да абсурд рух`и. 5-сон, 23-б.

Дилдор Х`АКИМОВА. Адабиёт дарсларида образлилик мавзусини у`рганиш тажрибасидан. 2-сон, 32-б.

Тилшунослик

Ту`лк`ин АСАДОВ. Равишлардаги «соддаланиш» х`одисаси хусусида. 1-сон, 25-б.

Иномжон АЗИМОВ. К`у`шма гапларнинг таснифига доир. 2-сон, 38-б.

Абдух`аким АЛИК`УЛОВ. Лексемаларнинг таснифига доир. 2-сон, 45-б.

Лазокат ЖАЛОЛОВА. А.К`одирийнинг «У`ткан кунлар» романида экстралингвистик воситалар ифодаси. 5-сон, 31-б.

Дурдона ЛУТФУЛЛАЕВА. Йу`к`лик-мавжудлик белгиси асосида зидланувчи гапларда шакл ва мазмун муносабати. 2-сон, 42-б.

Сиддик`жон МУ`МИНОВ, Маъсуджон СУЛАЙМОНОВ. Дастхатнинг услубий хусусиятлари. 2-сон, 47-б.

Азамат ПАРДАЕВ. Вак`т маъносини билдирувчи функционал ку`мак-чиларнинг айрим услубий хусусиятлари х`ак`ида. 1-сон, 27-б.

Анвар ОМОНТУРДИЕВ. Чорва билан «мулок`от» эвфемияси. 3-сон, 33-б.

Бердак ЮСУФОВ. Навоий асарларининг тили х`ак`ида. 3-сон, 28-б.

Фазлидцин ШАРИПОВ. Х`озирги у`збек адабий тилида х`аракат тарзини ифодаловчи феъл шакллари. 5-сон, 34-б.

Адабиётшунослик

Абусаид АБДУЛЛАЕВ. «Бу`лар жах`он обод бизга, эрур бу`лса ватан обод». 1-сон. 62-б.

Дилшод АХ`МЕДОВ. У`збекнинг халк`чил шоири. 1-сон, 66-б.

Сарвар АКОБИРОВА. Бадиий адабиётда Ер мавзуи. 2-сон, 67-б.

Зебинисо АХ`МЕДОВА. Навоийнинг «Фарх`од ва Ширин» достонида ота ва фарзанд рух`ий кечинмаларининг бадиий талк`ини. 3-сон, 46-б

Бахшилло АШУРОВ. Турсунбой Адашбоев ижодида табиат ва ватан тасвири.3-сон, 52-б.

Назора БЕКОВА. Навоийнинг девон тузиш мах`орати хусусида. 1-сон, 39-б.

Феруза БУ`РИЕВА. У`збек адабиётида масалларнинг кичик шакллари ва уларнинг у`зига хос хусусиятлари. 3-сон, 65-б.

Гулбах`ор БОБОМУРОДОВА. Илм-маърифат х`ак`идаги Навоий г`ояларининг болалар тарбиясидаги у`рни. 5-сон, 39-б.

Мах`фуза ДАВРОНОВА. Халк` дардида ёнган шоир. 1 -сон, 55-б.

Исломжон ЁК`УБОВ. К`ах`рамон к`исмати ифодасида мифологик модель. 5-сон, 42-б.

Адолат ЗАЙНИДДИНОВА. Илм - маънавий камолот асоси. 2-сон, 54-б.

Гулчех`ра ИМОМОВА. Адабий-бадиий синтезда доминантлик (yстуворлик) масаласи. 2-сон, 75-б.

К`обил КУБАЕВ. Повестъ ва к`исса. 3-сон, 61-б.

F. МУРОДОВ. «Кеча ва кундуз» романининг бадиий к`атламлари. 1 -сон, 42-б.

Саъдулла МАТЁК`УБОВ. «Фано ва бак`о» х`икоясида инсон рух`ияти ифодаси. 1-сон, 46-б.

Тозагул МАТЁК`УБОВА. Г`афур Fynow адабий-эстетик к`арашларининг айрим к`ирралари. 3-сон, 49-б.

Бухориддин МАМЕДОВ. У`збек ва к`озок` халк`пари адабий алок`алари тарихига бир назар. 5-сон, 47-б.

Жамила НУТФУЛЛАЕВА. Навоий шеъриятида мухаммаснинг у`рни. 1 -сон, 37-б.

Манзура ПИРНАЗАРОВА. Улуг`бек Х`амдамнинг «Мувозанат» романида полифоник тафаккур вауслуб. 1-сон, 50-б.

Малика РУСТАМОВА. Янги давр у`збек х`икоялари ва к`иссаларида рух`ий тах`лил услуби. 2-сон, 60-б.

Вах`об РАХ`МОНОВ. Алишер Навоийнинг бадиий му`ъжизаси. 5-сон, 37-б.

Иброх`им ТУРСУНОВ. Диний термалар. 2-сон, 70-б.

Феруза УЗОК`ОВА. «Девону луг`атит-турк»даги к`у`шик`ларнинг тарбиявий ах`амияти х`ак`ида. 3-сон, 36-б.

Мунаввар ФАРМОНОВА. «Лайли ва Мажнун» достонида табиат тасвири.2-сон, 51-б.

Гулсанам ХОЛИК`УЛОВА. Очилдимурод Мирийнинг «Рустам ва Су`х`роб» достони поэтикаси. 1 -сон, 57-б.

Х`усниддин ЭШОНК`УЛОВ. Алишер Навоий г`азалиётида борлик`к`а муносабатнинг бадиий ифодаси. 3-сон, 41-б.

Мах`фуза К`ОРАХУ`ЖАЕВА. Ойбек асарларининг маънавий хазина-миздаги у`рни. 2-сон, 57-б.

Олимжон К`АЮМОВ. У`збек халк` тижорат ку`шик`лари хак`ида. 3-сон, 68-б.

Нигора Х`АЙИТАЛИЕВА. Лирикада бадиий тафаккур ва миллий рух` масалалари. 3-сон, 56-б.

Маънавий к`адриятларимиз

С. СОЙИПОВ. «К`иссаи Сайк`алий» асари ва унинг манбалари. 1-сон, 69-б.

Нигора СУЛАЙМОНОВА. Мах`муд аз-Замахшарийнинг адабий мероси нашрлари. 2-сон, 80-б.

Шавкат Х`АЙИТОВ. Кайковус ва Алишер Навоий талк`инида к`алб тарбияси. 2-сон, 84-б.

К`иёсий тилшунослик

Зафар НАЗАРОВ. Турк тилини у`к`итишда айрим ку`макчи феълларнинг лексик-семантик хусусиятлари. 5-сон, 55-б.

К`ундуз САПАРОВА. Фоностилистика, фоностилема ва талаффуз услублари.1-сон, 32-б.

Адабий так`вим

Бойбу`та ДУ`СТК`ОРАЕВ. Мах`мудху`жа Бех`будий - таълим ислох`чи-си. 4-сон, 90-б.

Бекмурод ЙУ`ЛДОШЕВ. Ижодкор зах`мати. 3-сон, 72-б.

Наим КАРИМОВ. Ойбекнинг адабий мероси. 2-сон, 3-б.

Умуммиллий дастур - амалда

Мух`аббат АБДУРАИМОВА. Тажриба-синов ва ундан кутилаётган натижалар. 4-сон, З-б.

Адабиётдан такомиллаштирилган Давлат таълим стандарти. 4-сон, 23-б.

Адабиётдан такомиллаштирилган у`к`ув дастури. 4-сон, 26-б.

Инглиз тилидан такомиллаштирилган Давлат таълим стандарти. 4-сон, 44-б.

Инглиз тилидан такомиллаштирилган у`к`ув дастури. 4-сон, 48-б.

К`озок`бой ЙУ`ЛДОШЕВ, К`ундузхон Х`УСАНБОЕВА. Таълим стандартлари х`ак`ида. 4-сон, 87-б.

Немис тилидан такомиллаштирилган Давлат таълим стандарти. 4-сон, 65-б.

Немис тилидан такомиллаштирилган у`к`ув дастури. 4-сон, 68-б.

Она тилидан такомиллаштирилган Давлат таълим стандарти. 4-сон, 6-б.

Она тилидан такомиллаштирилган у`к`ув дастури. 4-сон, 10-б.

Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг 5-синфи учун у`збек (давлат) тилидан Давлат таълим стандарти. 4-сон, 35-б.

Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг 5-синфи учун у`збек (давлат) тилидан Давлат у`к`ув дастури. 4-сон, 38-б.

Француз тилидан такомиллаштирилган Давлат таълим стандарти. 4-сон, 76-б.

Француз тилидан такомиллаштирилган у`к`ув дастури. 4-сон, 79-б.

Таржимашунослик

Н.У`РМОНОВА. Таржимада тарихий-архаик лексикани акс эттириш тамойиллари. 1 -сон, 73-б.

Илмий ахборот

Шух`рат АБДУЛЛАЕВ. У`збек ва к`орак`алпок` тилларидаги бош к`отирмок` ибораси х`ак`ида. 1-сон, 78-б.

Амалий фойдаланиш учун

Гулжамила АЪЗАМХУ`ЖАЕВА. Бу диёрда асло гуллар су`лмайди. 5-сон, 71-б.

Раъно ТОЛИПОВА. Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларда у`збек тили фанидан 6-7-синфлар материалларини режалаштириш. 1-сон, 81-б.

Кавсар ТУРДИЕВА, Раим ФАРХ`ОДИЙ. Шеърлар. 2-сон, 93-б.

Раим ФАРХ`ОДИЙ, КавсарТУРДИЕВА. Шеърлар. 1-сон, 84-б.

Нук`таи назар

Мехринисо АБУЗАЛОВА. Пайт, у`рин, мик`дор маъноларини англатувчи су`зларни у`рганиш х`ак`ида баъзи бир мулох`азалар. 5-сон, 59-б.

Зух`риддин ИСОМИДДИНОВ. У`збек тилида товушлар интенсивлиги. 1-сон, 86-б.

Х`аёт ЛАТИПОВ. Эгалик шакли к`у`шимчаларини у`рганиш х`ак`ида. 2-сон, 91-б.

Йу`лдош СОЛИЖОНОВ. Ремаркалар х`ак`ида. 5-сон, 65-б.

Ихтиёр УМИРОВ. Ку`чим асосли тург`ун бирикмалар. 5-сон, 62-б.

«Йил у`к`итувчиси - 2004» ку`рик-танлови

У`г`илой МАВЛОНОВА. Баркамол авлодустозлари. 1-сон, 3-б.

Мумтоз адабий асарлар луг`ати

Бок`ижон ТУ`ХЛИЕВ. К`адимги туркий тил луг`ати.3-сон,78-б.; 5-сон, 52-б.

Чет тилини у`ргатиш масалалари

Дилдора РУ`ЗМЕТОВА, Инглиз тили дарсларида интерфаол усуллардан фойдаланиш. 5-сон, 85-б.

Шоира ЮСУПОВА. Инглиз тилидаги «to be» феъли турлари ва уларни у`ргатиш. 3-сон, 87-б.

Г.К`УРБОНОВА. Французча мак`ол ва маталларни у`рганиш. 3-сон, 91-б.

Этимология

М.НОРК`УЛОВА. У`з ва у`злашма исмлар х`ак`ида. 5-сон, 95-б

Носиржон ОХУНОВ Антропотопонимлар ва уларнинг ясалиши 1-сон, 90-б

Су`раган экансиз

Ах`адхон МУХДММАДИЕВ. Мух`ийми ёки Мух`йи. 5-сон, 92-б

Рустам ТОЖИБОЕВ. Шоир Завк`ий к`ачон вафот этган? 2-сон, 95-б

Сих`ат-саломатлик йилига

Шах`ноза ЖУ`РАЕВА. 8-синф учун диктант матнлари. 5-сон, 83-б.

Мах`буба ХУ`ЖАЕВА. 8-9-синфлар учун баён матнлари. 3-сон, 85-б.

Адабиёт тарихи

Дилшод РАЖАБОВ, Х`усан БЕРДИЕВ. «Девону луг`атит-турк»даги адабий парчаларда к`офия масаласи. 3-сон, 81-б.

Меросимиз хазинасидан

Самад ХУ`ЖАНОВ. Янги топилган к`у`лёзма луг`ат. 3-сон, 94-б

Бархаёт умрлар

Зариф К`УВОНОВ. Навоийшунос олим Абдук`одир Х`айитметов 5-сон, 88-б.

ЖУРНАЛНИНГ 2004 1-5-СОНЛАРИДА ЧОП ЭТИЛГАН МАК`ОЛАЛАР РУ`ЙХАТИ

У`збекистон Республикаси Вазирлар Мах`камасининг к`арори 2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари ту`г`рисида. 5-сон, 4-б

МУАММОЛАР... ВАЗИФАЛАР... ЕЧИМЛАР...

Жу`ра ЙУ`ЛДОШЕВ, Саидк`осим УСМОНОВ. Педагогик технологиянинг назарий асослари. 4-сон, 4-б

Раъно ТОЛИПОВА. Тил таълимида таржима муаммолари х`ак`ида. 1-сон, 4-б

Зокир РАХ`ИМОВ. Дарслик масъулияти 5-сон, 8-б

Янглиш ЭГАМОВА, Дилбар БУ`ТАЕВА. Олий таълим ва бадиий таржима 5-сон, 12-б

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ МУАММОЛАРИ

Гуландом TOFAEBA Оммавий ахборот воситаларида тасаввуф 4сон 75-б

МЕТОДИКА

Малох`ат АХ`МЕДОВА. Г`афур Г`улом асарларини у`к`итиш жараенида у`к`увчиларда миллий к`адрият тушунчаларини шакллантириш усуллари. 2-сон, 20-б

Ш АКРАМОВ. Она тили дарсларида жадваллардан фойдаланиш. 3-сон, 21-б

Ирода АЗИМОВА. Матнни тушунишга ку`ра баенларнинг психолингвистик тах`лили. 5-сон, 25-б

Замира АБДИНАЗАРОВА. Чингиз Айтматовнинг «Ок` кема» асарини у`рганишда интерфаол усуллардан фойдаланиш. 5-сон, 36-б

Рах`матулла БАРАКАЕВ. Абдулла Авлонийнинг «Туркий гулистон ехуд ахлок`' асари одобнома (панднома) дарслиги сифатида. 4-сон, 9-б

Мунисхон ЗАЙНИДЦИНОВА. Она тили дарсларида миллий истик`лол г`ояси бу`йича ку`шимча материаллар. 5-сон, 17-б

Дилором ЙУ`ЛДОШЕВА. 5-синфда товушдош су`злар устида ишлаш. 1-сон 7-б

К`озок`бой ЙУ`ЛДОШЕВ. У`к`увчиларга Ту`ра Сулаймон ижодини у`ргатиш 2-сон, 23-б; Мух`аммад Юсуф ижодини у`рганиш. 3-сон, 16-б

Олтиной РАХ`ИМОВА. Аваз У`тарнинг «Тил' г`азали устида интерфаол усулда ишлаш. 1-сон, 18-б

Йу`лдош СОЛИЖОНОВ. Тиниш белгилари маъно, рух`ият ва манзара. 1-сон, 9-б

Абдулх`ай СОБИРОВ. Академик лицейлардаги она тили дарсларида лексикани тизим сифатида у`ргатиш. 2-сон, 15-б; Лексикология бу`йича ноанъанавий дарс. 4-сон, 15-б

Х`усниддин СУЮНОВ. Савол-топширик`лар устида ишлаш. 5-сон, 30 б

Умид ХОДЖАМК`УЛОВ. Миртемир ижодини у`рганишнинг мух`им к`ирраси. 2-сон, 17-б.

Шох`идахон ЮСУПОВА. У`к`увчиларда мантик`ий фикрлашни ривожлантириш. 2-сон, 13-б.

Ирода К`УДРАТОВА. Макон муносабатли бирикмаларни у`рганиш усуллари х`ак`ида. 1-сон, 14-б.

Мах`пуза К`ОРАХУ`ЖАЕВА. Давлат тилида касбий нутк`ни у`стириш-да к`у`лланадиган машк`лар турлари. 5-сон, 20-б.

ТИЛШУНОСЛИК

Манзар АБДУЛХ`АЙРОВ. «Мах`буб ул-к`улуб» асаридаги янги аник`ланган су`злар талк`ини. 3-сон, 50-б.

Бекмурод ЙУ`ЛДОШЕВ, Даврон АБДУЛЛАЕВ. У`збек жадид драмаларида фразеологизмларнинг к`у`лланилиши х`ак`ида. 3-сон, 23-б.

Дилрабо ЙУ`ЛДОШЕВА. «Девону луг`отит-турк» асарида уй-ру`згор буюмлари номлари х`ак`ида мулох`азалар. 3-сон, 41-б.

Нигора МУРОДОВА. Навоий вилоят шеваларида сифат ясалиши. 2-сон, 45-б.

З.МИРЗАКАРИМОВА. Контрагентнинг билан ку`макчиси воситасида к`у`лланилиши. 3-сон, 26-б.

Зулфия МАМАРАЖАБОВА. Сифатнинг коннотатив маъно хусусиятлари. 3-сон, 30-б.

Ру`зик`ул НОРМУ`РОДОВ. Перифразанинг тил ва жамият тарак`к`иётидаги у`рни.2-сон, 37-б.

Саида НАЗАРОВА. «Модда-маъдан оти+нарса-буюм оти» к`олипли су`з бирикмалари. 5-сон, 52-б.

Азаматжон РАИМОВ. Тиллар морфологик таснифининг нисбийлиги хусусида. 1-сон, 21-б.

Равшанху`жа РАСУЛОВ. Ижобий муносабат ифодаловчи рух`ий х`олат феъллари х`ак`ида. 2-сон, 39-б.

Усмонжон РАХ`ИМОВ. Гапнинг коммуникатив тузилиши ва пресуппозиция. 3-сон, 37-б.

Зайнаб ХОЛМЕДОВА. К`арнок` шевасида и луг`авий-маъновий категориялар. 4-сон, 27-б.

Замира ЧОРИЕВА. «У`тган кунлар» романидаги мактубларда синоним ибораларнинг у`рни. 4-сон, 24-б.

Гулбах`ир ШУКУРОВА. «Девону луг`отит-турк»да кийим-кечак к`исмлари номлари. 3-сон, 43-б.

Ширин ШОРАСУЛОВА. У`збек тилидаги сифатдошнинг сифатли хусусиятлари. 4-сон, 22-б.

Дилфуза ШОДИЕВА. Мух`аммад Юсуф шеърларидаги аффиксация усусли билан х`осил к`илинган окказионализмлар. 5-сон, 48-б.

М.ЭШНИЕЗОВА. К`у`шмасу`з микросинтагматик муносабатига доир. 1-сон, 24-б.

Сайёра ЭШОНК`УЛОВА. -дош аффиксининг маънолари х`ак`ида. 4-сон,19-б.

Рафуржон КАМБАРОВ. Бах`о ифодаловчи лексик воситалар. 2-сон, 34-б.

Н. К`ОЗОК`ОВА. Мурожаатни ифодаловчи луг`авий бирликларнинг таснифи ва тах`лили. 3-сон, 35-б.

АДАБИЁТШУНОСЛИК

Х`амро АБДУЛЛАЕВ. «К`утадг`у билиғ'даги к`адимий мак`оллар х`ак`ида. 1-сон, 27-б.

Лола АХ`РОРОВА, У`збек шеърий романи: талк`ин ва тах`лил муаммолари. 5-сон, 65-б.

Назора БЕКОВА. «Рух`ул-кудс»да анъана ва ижодийлик. 2-сон, 48-б.

Нодира БАРАТОВА. Су`фи Оллоёр маснавийларининг вазн ва жанр хусусиятлари. 4-сон, 32-б.

К`ах`рамон ИСМОИЛОВ. Хориждаги яссавийшунослик х`ак`ида. 1-сон, 37-б.

Мух`аррам КАМОЛОВА. Алишер Навоийнинг «Х`айрат ул-аброр» достонида к`аноат ва к`ониъ тапк`ини. 1-сон, 30-б.

Бухориддин МАМЕДОВ. Бобур издошлари. 2-сон, 52-б.

Зулхумор МИРЗАЕВА. «Падаркуш»нинг х`озирги у`збек тилидаги нашрлари к`иёсий тадк`ик`ига оид баъзи мулох`азалар. 3-сон, 70-б.

Сайёра ОТАЖОНОВА. Х`озирги у`збек насрида фольклор анъаналари, 3-сон, 77-б.

У`г`илжон ПАНАЕВА. Миллий характер тарихийлиги. 2-сон, 66-б.

Вах`об РАХ`МОНОВ. Бобур шеъриятидаги бадиий санъатлар. 1-сон, 32-б.

Дилшод РАЖАБОВ. Тог` тимсолининг шеъриятдаги у`рни. 3-сон, 79-б.

Дилора РАЖАБОВА. Бобур маснавийларининг бадиияти. 4-сон, 38-б.

Ибодат РУСТАМОВА. Абдулла К`ах`к`орнинг тасвирлаш санъати. 4-сон, 44-б.

Х`улкар СОДИК`ОВА. Одил Ёкубов драмалари танк`идчилик талк`инида. 2-сон, 56-б.

Санъат СОРИЕВ. «Гу`ру`рли» эпосининг к`у`лёзма ва тошбосма нусхаларида муболаг`анинг у`зига хослиги. 3-сон, 60-б.

К`ах`рамон ТУХСАНОВ. Шавкат Бухорий шеъриятида ишк` талк`ини. 3-сон, 74-б.

Мах`лиё УМАРОВА. Шекспирнинг «Ричард III» драмасида тарихий ва бадиий вак`т. 1-сон, 49-б.

Абдух`амид ХОЛМУРОДОВ. Бег`убор к`алб кечинмалари. 2-сон, 63-б.

Гу`зал ЭГАМБЕРДИЕВА. Эртак ва достонларда муболаг`а санъати. 1-сон, 45-б.

Нигора Х`АЙИТАЛИЕВА. Поэтик идрок сирлари, 1-сон, 41-б.; Кумуш бог`. 4-сон, 48-б.

Дилдора Х`ОШИМОВА. «Бобурнома» инглиз олимлари тафсирида. 3-сон, 62-б.

Дилором Х`АМРОЕВА. Мансур Х`аллож ва Машраб. 3-сон, 66-б.

Маърифат К`ОСИМОВА. Рамз ва киноянинг асардаги бадиий-эстетик ах`амияти. 5-сон, 69-б.

АДАБИЙ ТАК`ВИМ

Наим КАРИМОВ. Оташин шоир ва жамоат арбоби. 3-сон, 82-б

К`утлибека РАХ`ИМБОЕВА. «Айбларни рад этаман». 2-сон, 71-б; Тили учида булбули бор. 5-сон, 79-б

Ойгул СУЮНДИК`ОВА. Ижод зах`мати. 1-сон, 52-б

Саидмурод ХУ`ЖАЕВ. Мангу интилишда одам так`дири. 4-сон, 66-б

МАЪНАВИЙ КАДРИЯТЛАРИМИЗ

Ах`адхон МУХ`АММАДИЕВ. Алишер Навоийнинг «Мах`буб ул-кулуб» асарида х`адисларнинг бадиий талк`ини. 4-сон, 53-б

Мунира ШАРИПОВА. Адабий таъсир, издошлик ва у`зига хослик. 4-сон, 56-б

Гулбах`ор ЮСУПОВА. Мух`аммад Алининг «Сарбадорлар» романидаги Амир Темурнинг эпизодик тимсоли. 5-сон, 73-б

Дилнавоз ХОЛИК`ОВА. Мух`аммад Юсуф шеъриятида миллий рух тасвири. 4-сон, 62-б

АДАБИЁТ ВА ЭКОЛОГИЯ

Наргиз НИШОНОВА. Адабиетнинг сех`рли олами. 2-сон, 87-б

ЁЗУВЧИ ИЖОДХОНАСИДА

Пиримк`ул К`ОДИРОВ. Алишер Навоий сиймоси насрий асарлари ку`згусида 1-сон, 59-б; Х`укмдорлар ва шоирлар такдирида маънавиятнинг тутган у`рни. 3-сон, 4-б

МУМТОЗ АДАБИЙ АСАРЛАР ЛУГ`АТИ

Бок`ижон ТУ`ХЛИЕВ. К`адимги туркий тил луг`ати 4-сон, 77-б; 5-сон, 60-б

ЛУГ`АТШУНОСЛИК

Гулбах`ор СУЛАЙМОНОВА. У`збек тилида олтин су`зининг полифункционаллиги. 4-сон, 30-б

АДАБИЁТ ТАРИХИ

Мавжуда Х`АМИДОВА, Бех`зод ХУ`ЖАЕВ. «Равзат ус-сафо» («Поклик бог`и») асари х`ак`ида. 1-сон, 67-б

ТИЛ ТАРИХИ

Муаззам ДАДАХОНОВА. «К`исаси Рабг`узий»даги архаик су`зларнинг маъно хусусиятлари. 3-сон, 53-б

М. МАМАДАЛИЕВА, Н. К`ОЗОК`ОВА. К`иесий тилшунослик асосчилари х`ак`ида. 5-сон, 90-б

Нилуфар ТОШМАТОВА. «Култегин» битигтошидаги от лексик бирликларининг ясалиши. 3-сон, 56-б

ТАРЖИМАШУНОСЛИК

Мухтасар АБДУЛЛАЕВА. Билвосита таржиманинг баъзи хусусиятлари х`ак`ида. 2-сон, 85-б

Хосият НАЗРУЛЛАЕВА. Таржима асарлар воситасида тил услубларини у`рганиш. 1-сон, 70-б

К`ИЁСИЙ ТИЛШУНОСЛИК

Поен БАКИРОВ. Бог`ловчисиз бириккан к`у`шма гап шаклидаги у`збек, к`озок` ва рус номинацентрик мак`оллар. 1-сон, 75-б

ТИЛ ВА КОМПЬЮТЕР

Нигина АХ`МАДЖОНОВА. Чет тилини у`рганишда интернет тармог`идан фойдаланиш. 2-сон, 81-б

Саодат МУХ`АМЕДОВА. збек комгшютер лингвистикаси ривожланиш тарихи, бугуни ва келажаги. 2-сон, 77-б

ДАВЛАТ ТИЛИ ХАК`ИДАГИ К`ОНУННИНГ 15 ЙИЛЛИГИГА

Раъно НУРИДДИНОВА. У`злашма атамалар х`ак`ида. 5-сон, 45-б Гулмирза К`УРБОННИЕЗОВ. К`орак`алпог`истон умумтаълим тизимида к`орак`алпок` тилининг ижтимоий вазифаси. 5-сон, 42-б

ЧЕТ ТИЛИНИ У`РГАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Дилдора РУ`ЗМЕТОВА. Инглиз тили дарсларида у`йин турларидан фойдаланиш. 1-сон, 80-б

Акрам ШЕРМАТОВ. Ку`рсатиш олмошларининг анафорик шаклларда ифодаланиши. 3-сон, 91-б

Наргиза ЭРНАЗАРОВА. Инглиз ва у`збек тилларида рангни билдирувчи су`зларнинг семантик хусусиятлари. 5-сон, 85-б

Шах`ноза К`У`ЛДОШЕВА. Чет тили амалиет дарсларида интерфаол усулларни к`у`ллашнинг айрим муаммолари. 1-сон, 78-б

НУК`ТАИ НАЗАР

Юсуф РАХ`МОНОВ. Су`з ва шакл ясалишига доир баъзи мулох`азалар. 2-сон, 93-б

Бах`одир РАХ`МОНОВ. Халк` эпоси ва замон. 4-сон, 91-б

У. САНАК`УЛОВ. У`збек адабий тили ва х`озирги у`збек (миллий) адабий тили тушунча х`амда атамаларининг у`заро муносабати масаласи. 4-сон 87-б

Эргаш УМАРОВ. Алишер Навоий унлилар х`ак`ида. 1-сон, 88-б

НУТК` МАДАНИЯТИ

Бекпу`лат УМУРК`УЛОВ. Насрий матнларда бадиий ифода. 2-сон, 90-б

Замира ЧОРИЕВА. Абдулла К`одирийнинг «У`ткан кунлар» асаридаги мактублар хусусида. 1-сон, 90-б

КИТОБХОНЛИК

Сайера ЧИНИЕВА. У`збек оилаларида китобхонлик асосида у`смирлар маънавиятини шакллантириш 1-сон, 83-б

КИТОБ ЖАВОНИНГИЗГА

У`г`илой МАВЛОНОВА «Ранж ку`рмай киши топарму фарог`» 5-сон, 95-б

ЭТИМОЛОГИЯ

Гавх`ар АЛИМУХ`АМЕДОВА. Гул номларининг келиб чик`иши. 5-сон, 88-б.

Иброх`им ЙУ`ЛДОШЕВ. Китобатчиликка оид баъзи атамалар этимологияси х`ак`ида. 4-сон, 80-б.

М.ТИЛЛАЕВ. Хоразм ономастик тизимида «Авесто» элементлари. 2-сон, 95-б.

Толиб ЭНАЗАРОВ. Топонимларнинг этимологик тах`лилида х`ак`ик`атга як`инлик муаммоси. 4-сон, 84-б.

ХАБАР ВА ЛАВХ`АЛАР

Бобоназар МУРТАЗОЕВ. Беруний ва Дак`ик`ий. 1-сон, 93-б.

СУ`З МУЛКИГА САЁХ`АТ

Носиржон УЛУК`ОВ. Арашон таркибли гидронимлар хусусида. 1-сон, 95-б.; Шимолий Фарг`онанинг айрим гидронимлари хусусида. 3-сон, 94-б.

Эргаш УМАРОВ. Осмок` су`зи х`ак`ида. 3-сон, 96-б.

МАКТУБЛАР... МАКТУБЛАР... МАКТУБЛАР...

Аноргул К`АЛДИБЕКОВА, Бех`зод ХУ`ЖАЕВ. Болаларни китоб у`к`ишга к`изик`тириш. 5-сон, 92-б.

ХОТИРА

Мамлакат ЖУ`РАБОЕВА. Мактаб яратган тилшунос. 5-сон, 54-б.

ЖУРНАЛНИНГ 2003 1-5 СОНЛАРИДА ЧОП ЭТИЛГАН МАК`ОЛАЛАР РУ`ЙХАТИ

МУАММОЛАР... ВАЗИФАЛАР... ЕЧИМЛАР...

Бекмурод ЙУ`ЛДОШЕВ. «Тилшунослик назарияси» предметини у`рганиш х`ак`ида айрим мулох`азалар. 4-сон, 4-б.

Шух`рат КУ`ЧИМОВ. У`збек к`онунчилик услуби х`ак`ида. 1-сон, 7-б.

Хадича МУХ`ИТДИНОВА. У`збек тили таълимининг узлуксизлигини таъминлаш муаммолари. 1-сон, 4-б.

У`г`илой МАВЛОНОВА. «У`збек тили таълимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари» Республика доимий анжуманининг VII йиг`ини. 3-сон, 4-б.

Наргис МАМАТК`УЛОВА Ёшлар ва шеъриятда анъанавийлик. 5-сон, 7-б.

Х.ФАЙЗИЕВА. Талабалар нутк`ида учрайдиган диалектал нук`сонлар х`ак`ида. 5-сон, 11-б.

МЕТОДИКА

Л.ЖАЛОЛОВА. «У`ткан кунлар» романи тимсолларини у`рганиш усуллари. 5-сон, 25-б.

Ру`зман КЕЛДИЁРОВ. Адабиёт у`к`итувчисига хос касбий фазилатлар х`ак`ида. 3-сон, 30-б.

Марг`уба МИРК`ОСИМОВА. Академик лицей ва касб-х`унар коллежларида эпик асарларни у`рганиш. 2-сон, 28-б.

Умарали НОРМАТОВ, Шоира НОРМАТОВА. Миллий х`икоячилигимизнинг ноёб дурдонаси. 1-сон, 18-б.

Саида НАЗАРОВА. Тафаккурда умумлаштириш усули. 2-сон, 23-б.

Наргиза НИШОНОВА. Адабиёт ва экология. 2-сон, 33-б.

Зафар ПАРДАЕВ. Ранг-тус билдирувчи сифатларни у`рганиш. 3-сон, 15-б.

Олтиной РАХ`ИМОВА. Она тили дарсларида интерфаол методини к`у`ллаш. 4-сон, 8-б.

Абдулх`ай СОБИРОВ. «Шум бола» к`иссаси устида ишлашда лексемаларнинг мавзу гурухларидан фойдаланиш. 2-сон, 24-б; Она тили дарсларида идеографик луг`атдан фойдаланиш. 4-сон, 10-б.

К`оражон ТОШМУРОДОВА, Насиба КАМОЛОВА. Алишер Навоийнинг «Мах`бубул -к`улуб» асари ва ик`тисодий тарбия. 1-сон, 11-б.

Комила УСМОНОВА. 6-синфда Зулфиянинг «У`г`лим, сира бу`лмайди уруш» шеърини у`рганиш. 1-сон, 26-б; «Уч ог`а-ини ботирлар» эртаги бу`йича у`тказиладиган дарс тафсилоти. 3-сон, 24-б.

Фарида УМАРОВА. Адабиёт дарсларида Эркин Вох`идов х`аёти ва ижодини у`рганиш. 3-сон, 18-б.

Мактуба ШАМСИЕВА. Феъл нисбатларини у`рганиш. 4-сон, 13-б.

Отабек ШУКУРОВ. Х`аракат тарзи шаклларини у`рганишда индуктив усулни к`у`ллаш. 5-сон, 13-б.

Шох`идахон ЮСУПОВА, Наргиза ТУРГ`УНОВА. У`к`увчи фаоллиги х`ак`ида. 5-сон, 17-б.

Холбиби К`УРБОНОВА. «Она тили» дарслигидаги айрим у`згаришлар хусусида. 3-сон, 13-б.

К`алия К`ИЯСОВА. Тил дарсларида у`к`ув топширик`лари тизимидан фойдаланиш. 5-сон, 22-б.

Зиёдулла Х`АМИДОВ, Шох`ида ЭГАМОВА. Навоий ижодидаги айрим шеърий санъатларни у`ргатиш хусусида. 1-сон, 15-б.

К`ундузхон Х`УСАНБОЕВА. У`к`итишнинг замонавий методлари ва адабий таълим. 2-сон, 16-б; Таълимнинг замонавий технологиялари ва мустак`ил фикрлаш. 3-сон, 7-б.

ТИЛШУНОСЛИК

Муродк`осим Абдиев. «От+от» к`олипли бирикма атамалари. 2-сон, 45-б.

Поён БАКИРОВ. У`збек тилида икки бу`лакли содда гап шаклидаги номинацентрик мак`оллар. 4-сон, 35-б.

Ойбек БОЗОРОВ. К`у`шма гапларнинг коммуникатив тузилиши хусусида. 5-сон, 30-б.

Назокат ЖИЯНОВА. Инсоннинг тана аъзолари билан бог`лик` бу`лган у`лчов бирликлари х`ак`ида. 1-сон, 34-б.

Ок`ил ЛАТИПОВ. Зоонимлар семантикасига доир айрим мулох`азалар. 3-сон, 51-б.

Нигора МУРОДОВА. Шевалар лексикасини к`иёсий у`рганиш. 2-сон, 51-б.

Д.МАТЁК`УБОВА. «Кеча ва кундуз» романида бадиий нутк`нинг синтактик-стилистик функционаллиги. 3-сон, 37-б.

З.МАМАРАЖАБОВА. Белги билдирувчи су`зларнинг стилистик хусусиятлари х`ак`ида. 3-сон, 44-б.

Саодат МУХ`АМЕДОВА. У`збек тилидаги вертикал х`аракат феълларининг маъно хусусиятлари. 3-сон, 47-б.

Донохон НЕЪМАТОВА. Чу`лпоннинг публицистик асарларида ясама отлар. 3-сон, 40-б.

Саида НАЗАРОВА. Бир лисоний-синтактик к`урилиш к`олипи хусусида. 4-сон, 40-бет.

Носиржон ОХУНОВ. Г`афур Г`улом асарларида диалектизм ва эскирган су`зларнинг к`у`лланилиши. 4-сон, 37-б.

Равшанху`жа РАСУЛОВ. Ижобий муносабат ифодаловчи рух`ий х`олат феъллари х`ак`ида. 4-сон, 27-б.

Абдулх`ай СОБИРОВ. Лексика ва предмет у`ртасидаги муносабатларни фарклаш х`ак`дца. 1-сон, 41-б.

Маъмуржон САИДХОНОВ. «Бош» лексемали ишора феъллари орк`али тасдик` ва инкорнинг ифодаланиши. 2-сон, 47-б.

Мусо ТОЖИБОЕВ. Мух`аммад Шайбоний девони тилининг лексик-семантик хусусиятлари. 1-сон, 29-б.

Алишер УБАЙДУЛЛАЕВ. Х`индистонда яратилган «Луг`ати туркий» хусусида. 1-сон, 39-б.

Наргиза УМАРОВА. Сабаб эргаш гапли к`у`шма гапларнинг мак`таъда берилиши. 4-сон, 32-б.

Х`авасхон ШОКИРОВА. Кесимлик шакли тушунчаси х`ак`ида. 5-сон, 28-б.

Феруза ЭШБОЕВА. «Шум бола» к`иссаси тилининг айрим хусусиятлари х`ак`ида. 2-сон, 36-б.

Зиёдулла Х`АМИДОВ, Раъно МАВЛОНОВА. Г`афур Г`улом асарларида архаиклашган лексик бирликлар. 2-сон, 39-б.

Мух`айё Х`АКИМОВА. Лексик вак`т маъносининг компонентлар бу`йича тахлили. 2-сон, 42-б.

АДАБИЁТШУНОСЛИК

Рах`матулла БАРАКАЕВ. Х`амза Х`акимзода Ниёзийнинг «К`ироат китоби» хусусида. 4-сон, 47-б.

Мунаввара ЁК`УББЕКОВА. У`збек халк` к`у`шик`ларида гул тимсоли. 4-сон, 57-б.

Нурмурод ЖУ`РАЕВ. У`збек мумтоз шеъриятида сирли жанрлар. 4-сон, 65-б.

Нигора МИРЗАЕВА. Гарсиа Лорка ва Шавкат Рах`мон шеъриятида метафорик образ табиати. 1-сон, 53-б; Шавкат Рах`мон шеъриятида поэтик образ табиати. 5-сон, 58-б.

Мехринисо МАМАЕВА. Ойбек ва рус адабиёти. 3-сон, 68-б.

Рах`монк`ул ОРЗИБЕКОВ. Мук`имий шеърларида к`офия танлаш мах`орати. 4-сон, 43-б.

Мушарраф САЛОХ`ИДДИНОВА. Султон Масъуд Мирзо Шох`ий шеърияти х`ак`ида. 3-сон, 59-б.

Акбарали САБИРДИНОВ. Ойбек достонларининг хусусиятлари. 3-сон, 65-б.

Санъат СОРИЕВ. «Гу`ру`г`ли» эпосининг к`у`лёзма нусхаларида рамзлар. 4-сон, 51-б.

Латофат ТОШМУХ`АМЕДОВА. Абдулла К`одирий матбуот х`ак`ида. 2-сон, 61-б.

Насиба УМАРОВА. Г`афур Г`уломнинг поэтик к`арашлари ва давр. 2-сон, 64-б.

Мах`лиё УМАРОВА. Уйг`ониш даврининг икки тарихий драмаси. 4-сон, 62-б.

Бекзод ХУ`ЖАЕВ. Кулфат ва Навоий. 1-сон, 49-б.

Самад ХУ`ЖАНОВ. Мак`суд Шайхзода Алишер Навоий ижодининг тадк`ик`отчиси сифатида. 2-сон, 67-б.

Дилбар ХАЛИЛОВА. Халк` эпосида х`унармандчиликка оид к`у`шик`лар. 4-сон, 54-б.

Чарос К`АЮМОВА. «Х`айратул ул-Ахрор» асарига хос баъзи хусусиятлар. 5-сон, 54-б.

Шавкат Х`АЙИТОВ. Жомий ва Навоий эзгулик х`ак`ида. 5-сон, 50-б.

АДАБИЙ ТАК`ВИМ

Абдурашид АБДУГ`АФУРОВ. Убайдулло Завк`ий. 2-сон, 54-б.

К`утлибека РАХ`ИМБОЕВА. Ёнаётган дарахт. 1-сон, 65-б; Олтин зангламас. 4-сон, 75-б.

Доно ХУ`ЖАЕВА. Абдулла Авлонийнинг таълим-тарбия хусусидаги к`арашлари. 3-сон, 71-б.

Пиримк`ул К`ОДИРОВ. Уйг`ониш даврининг улуг` сиймоси. 1-сон, 57-б.

ДАВЛАТ ТИЛИНИ У`РГАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Мех`рибон АБДУРАХ`МОНОВА. У`збек тилини у`к`итишда илг`ор педагогик технология усулларидан фойдаланиш. 4-сон, 79-б.

Раъно ТОЛИПОВА. Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг бошланг`ич синфларида давлат тилини у`к`итиш бу`йича методик тавсиялар. 2-сон, 76-б; 2-синф учун «У`збек тили» дарслиги бу`йича методик тавсиялар. 3-сон, 81-б; Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактаблар амалиётига у`збек (давлат) тили фанидан коммуникатив методиканинг татбик` этилиши. 5-сон, 86-б. Таълим бошк`а тилларда олиб бориладиган мактабларнинг 5-7-синфларида у`збек тили дарсларини режалаштириш. 5-сон, 90-б.

ЧЕТ ТИЛИНИ УРГАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Нодира АБДУРАХ`МОНОВА. Миллийликнинг мак`ол ва маталларда акс эттирилиши. 1-сон, 93-б.

Рамазон БОБОКАЛОНОВ. Француз тилида артиклнинг маъно ажратиш имкониятлари хусусида. 2-сон, 83-б.

К`ИЁСИЙ ТИЛШУНОСЛИК

Мук`аддас АБДУРАХ`МОНОВА. У`збек ва турк тилларида чик`иш келишигининг ифодаланиши. 5-сон, 35-б.

Наргиза ЙУ`ЛДОШЕВА. Турли тиллардаги к`у`шма су`зларнинг к`иёсий тах`лили. 1-сон, 45-б.

К`ундуз САПАРОВА. Рус ва у`збек тилларининг фоностилистик тизимлари х`ак`ида. 5-сон, ЗЗ-б.

Зилола ХУДОЙБЕРГАНОВА. У`збек ва турк тилларвда сабаб х`оли. 5-сон, 38-б.

МУМТОЗ АДАБИЙ АСАРЛАР ЛУГ`АТИ

Бок`ижон ТУ`ХЛИЕВ. К`адимги туркий тил луг`ати. 1-сон, 73-б; 2-сон, 70-б; 3-сон, 76-б.

ТИЛ ТАРИХИ

Х`амидулла ДАДАБОЕВ. - вул аффикси хусусида. 5-сон, 48-б.

Мах`фуза УСМОНОВА. Кошг`арий к`у`ллаган дарахт номлари. 3-сон, 54-б.

Дилором К`ОСИМОВА. «Гул ва Навру`з» лексикасидаги архаизмлар хусусида. 3-сон, 56-б.

ТАРЖИМАШУНОСЛИК

Ту`лк`ин САЙДАЛИЕВ. Бобур назми таржммалари х`ак`ида. 5-сон, 83-б.

Нигора У`РМОНОВА. Таржимада тарихий шахслар номини бериш муаммолари. 1-сон, 80-б.

Д. Х`ОШИМОВА. «Бобурнома» танк`идий матнининг яратилиш тарихи. 1-сон, 84-б.

АТАМАШУНОСЛИК

Мах`буба АХ`АТОВА. Бир атаманинг к`у`лланиши х`ак`ида. 2-сон, 85-б.

Иброх`им ЙУ`ЛДОШЕВ. Навоий талк`инида китобатчилик атамалари. 1-сон, 87-б.

ХАБАР ВА ЛАВХ`АЛАР

У`г`илой МАВЛОНОВА. Улкан асар кашфиётчилари. 1-сон, 97-б.; Тил ва жамият. 4-сон, 93-б.

Раъно ТОЛИПОВА. Рус тили ва адабиёти у`к`итувчилари Халк`аро Ассоциациясининг X юбилей Конгресси. 4-сон, 95-б.

СУ`З МУЛКИГА САЁХ`АТ

Эргаш УМАРОВ. Бобур бир фонетик х`одиса х`ак`ида. 1-сон, 92-б.

Толиб ЭНАЗАРОВ. Касби ва Булунг`ур топонимларининг этимологаяси х`ак`ида. 2-сон, 94-б.

Г`АФУР Г`УЛОМ ТАВАЛЛУДИНИНГ 100 ЙИЛЛИГИГА

Абдулла ОРИПОВ. У`збекнинг у`з шоири. 2-сон, 4-б.

Мах`пуза К`ОРАХУ`ЖАЕВА. Г`афур Г`улом замондошлари хотирасида. 2-сон, 11-б.

НУК`ТАИ НАЗАР

Т.АСАДОВ. У`к`увчиларга равиш х`ак`ида илк тушунча бериш. 3-сон, 91-б.

А.МАРАЙИМОВ. Даражали мик`цор семалари ёрдамида су`з ясалиши. 2-сон, 91-б.

Эргаш УМАРОВ. Диереза нима? 4-сон, 92-б.

Мух`аббат К`УРБОНОВА, Нафиса РАХ`МОНОВА. Содда гапнинг янгича талк`ини. 2-сон, 88-б.

Мадрим Х`АМРОЕВ. Уюшик` кесимли гапларнинг айрим хусусиятлари х`ак`ида. 4-сон, 89-б.

НУТК` МАДАНИЯТИ

Дилбар ТЕШАБОЕВА. Журналистнинг нутк` маданияти ва нутк`ий этикети. 4-сон, 83-б.

Фаридахон Х`УСАИНОВА. Нутк` маданиятини ошириш х`ак`ида. 4-сон, 86-б.

ИЛМ - У`К`ИТУВЧИГА

Назора БЕКОВА. Навоий шеъриятида х`амд г`азалларининг у`рни. 3-сон, 33-б.

Ибодат РУСТАМОВА. Драмада ремарканинг бадиий-эстетик вазифаси. 5-сон, 67-б.

Мунира ШАРИПОВА. Мух`аммад Шайбоний ва унинг адабий мероси. 5-сон, 61-б.

Санобар Х`АЁТОВА. Май - маърифий ибодат рамзи. 3-сон, 35-б.

КОМПЪЮТЕР ВА АДАБИЁТ

М.ЛУТФУЛЛАЕВ. Адабиёт фанини ахборот технологияларининг мулътимедиа воситалари асосида у`к`итиш. 4-сон, 17-б.

Зох`иджон СОДИК`ОВ. «К`утадг`у билиг» интернет тармок`ларида. 4-сон, 18-б.

ИЛМИЙ АХБОРОТЛАР

Шариф ЁК`УБОВ. «Темир дарвоза» ёдгорлиги хусусида. 4-сон, 23-б.

Нодира НОСИРОВА. Тилшунослик ва эстетиканинг у`заро бог`лик`лиги х`ак`ида. 4-сон, 25-б.

ЁЗУВЧИ ИЖОДХОНАСИДА

Пиримк`ул К`ОДИРОВ. Ижодий тажрибамдан бир шингил. 5-сон, 71-б.

АДАБИЁТ ВА ТАРБИЯ

Саид МУРОД. Мустак`ил инсон камолоти. 5-сон, 78-б.

ХОТИРА

Мамлакат ЖУ`РАБОЕВА. Бетакрор инсон эди. 3-сон, 93-б.